รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา  2560

รางวัลเรียนดีแผนการเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1EAP

   อันดับที่ 1      เด็กหญิงณัฐณิชา   เธียรจันทร์วงศ์   ระดับชั้น ป.1/1     ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 94.80

   อันดับที่ 2      เด็กหญิงอัลไลดา   เหล่ามงคลนิมิต   ระดับชั้น ป.1/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย94.10

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงวิชญาพร  บุญฤทธิ์   ระดับชั้น ป.1/5 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 93.95

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1EP

   อันดับที่ 1       เด็กหญิงมิเคย์ลา  ซันโตซ่า  ระดับชั้น G.1/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย93.65

                        เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  ยรรยงการสิริ  ระดับชั้น G.1/3ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  93.65

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงศรุดา  วัฒนบารมี  ระดับชั้นG.1/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย92.95

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EAP

   อันดับที่ 1  เด็กหญิงอิศรินทร์อร  วิภูษิตนพรัตน์ ระดับชั้น ป.2/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 93.40

   อันดับที่ 2   เด็กหญิงปารวีร์     แซ่เลี่ยง        ระดับชั้น ป.2/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 93.10

   อันดับที่ 3    เด็กหญิงพลอยปภัส   อังสัจจะพงษ์ ระดับชั้น ป.2/4 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 92.65

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EP

   อันดับที่ 1  เด็กหญิงรัญชน์   ธนวิศาล                  ระดับชั้น G.2/2  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย95.05

   อันดับที่ 2  เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ธนะสิริธนิกกุล  ระดับชั้น G.2/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 94.30

   อันดับที่ 3  เด็กหญิงพลอยนภัส   พงษ์สุพัฒน์ระดับชั้น G.2/1    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 93.40

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 EAP

   อันดับที่ 1      เด็กหญิงณภัทร์  ธรรมหิเวศน์  ระดับชั้น ป 3/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย95.10

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงทอสิริ  วัฒนนาคะกุล ระดับชั้น ป 3/3ได้ผลการเรียนเฉลี่ย92.70

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงธันย์นิชา สุวรรณแสงดี  ระดับชั้น ป 3/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 92.00

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 EP

   อันดับที่ 1   เด็กหญิงศุภกานต์        สลักคำ   ระดับชั้น G 3/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย95.75

   อันดับที่ 2   เด็กหญิงศิริญญาพัทร  อิทธิเบญจพงศ์   ระดับชั้น G 3/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย95.40

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงภัทรธร   นิลกานุวงศ์   ระดับชั้น G 3/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 94.70

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 EAP

   อันดับที่ 1       เด็กหญิงธีมา ธีระจรรยาภรณ์      ระดับชั้น ป 4/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 93.15

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงกชพรรณ  ตันสกุล ระดับชั้น  ป 4/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 93.10

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงพิรานันท์  วิบูลย์ตั้งมั่น  ระดับชั้น ป 4/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   92.00

อันดับที่ 3      เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ชูจิตตกุล   ระดับชั้น  ป 4/4  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย92.00

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 EP

   อันดับที่ 1       เด็กหญิงฐิตารีย์    กิจสนาพิทักษ์    ระดับชั้น G 4/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 94.95

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงธนารีย์    เลาหเวชวานิช   ระดับชั้นG 4/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 93.15

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงพัชร์สิตา  ศศิวัชรเกียรติ   ระดับชั้น  G 4/2  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  91.85

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 EAP

   อันดับที่ 1      เด็กหญิงอรธิดา  เกิดคุ่ย    ระดับชั้น ป.5/4     ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 94.30

   อันดับที่ 2    เด็กหญิงจิดาภา  กิจโอภาส  ระดับชั้น ป.5/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 94.20

   อันดับที่ 3      เด็กหญิงวริศรา  แก่นภักดี   ระดับชั้น ป.5/3 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 92.90

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 EP

   อันดับที่ 1       เด็กหญิงดนยา  อ่อนคล้าย   ระดับชั้น G5/2   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 91.80

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงณฐพร  ศรีจันทร์   ระดับชั้น G5/1    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 91.25

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงวิภาวินี  เอกรินทรากุล   ระดับชั้น G5/1    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 90.55

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EAP

   อันดับที่ 1       เด็กหญิงภัทรนันท์   ผาลีพัฒน์   ระดับชั้น ป.6/4   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 84.95

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงปภาดา   เรืองอารักษ์   ระดับชั้น ป.6/5   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 84.70

   อันดับที่ 3       เด็กหยิงกัญญาพัชร   โพธิ์นิมิตร   ระดับชั้น ป.6/3ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   83.10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EP

   อันดับที่ 1   เด็กหญิงปภาดา   ฟุ้งเกียรตินำสุข   ระดับชั้น G 6/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 89.90

   อันดับที่ 2    เด็กหญิงดรัลรัตน์   ชัยสิทธิฤกษ์กุล   ระดับชั้น G 6/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   89.50

   อันดับที่ 3      เด็กหญิงณัฐอร   พิธพรชัยกุล   ระดับชั้นG 6/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 87.30