รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา  2560

4.      รางวัลเรียนดีแผนการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1EAP

   อันดับที่ 1      เด็กหญิงภาวิดา  ไชยสงคราม   ระดับชั้น ม 1 / 4ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะวงศ์   ระดับชั้น ม 1/ 2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.99

   อันดับที่ 3      เด็กหญิงวณิชญา  วณิชย์วงศ์วาน   ระดับชั้น  ม 1/3 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.98

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1EP

   อันดับที่ 1      เด็กหญิงปิยมน  ชื่นแผ้ว  ระดับชั้น G 7 / 1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

   อันดับที่ 2      เด็กหญิงณิชาภา  ลาภกิตติวรชา   ระดับชั้น G 7 / 2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.99

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงศิตา  ลัคนาวัฒน์   ระดับชั้น G 7 /1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.97

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2EAP

อันดับที่ 1       เด็กหญิงนัจญวา    รอมาลี                    ระดับชั้น  ม.2/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

อันดับที่ 2       เด็กหญิงพรรณวดี    เตชะธนวณิช        ระดับชั้น  ม.2/5  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.99

อันดับที่ 3       เด็กหญิงฐิตวันต์     คำนวนชอบ           ระดับชั้น  ม.2/3  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.99

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2EP

อันดับที่ 1      เด็กหญิงจิรัชญา  เผือกนิ่ม                     ระดับชั้นG .8/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  4.00

อันดับที่ 2      เด็กหญิงณัฐชานันท์  วรวัฒน์เบญจกุล ระดับชั้น G .8/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

อันดับที่ 3      เด็กหญิงมัลลิกา  เมฆโหรา                    ระดับชั้น G .8/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.99

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3EAP

อันดับที่ 1 เด็กหญิงพรรณพนัดดา  เลิศอมรมงคล       ระดับชั้น  ม 3/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  4.00

อันดับที่ 2  เด็กหญิงทิตานันต์   จันทนา                      ระดับชั้น  ม 3/3 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.87

อันดับที่ 3  เด็กหญิงทอฝัน  ปิมปา                              ระดับชั้น  ม 3/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.84

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 EP

   อันดับที่ 1       เด็กหญิงปทุมพร  อภิชนสุข   ระดับชั้น G. 9/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย4.00

   อันดับที่ 2       เด็กหญิงกัลยรักษ์ กฤตพิทยบูรณ์ระดับชั้น G. 9/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.96

   อันดับที่ 3       เด็กหญิงปานไพลิน  เฉิน               ระดับชั้น G. 9/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.95

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ EAP

   อันดับที่ 1     นางสาวสุวภัทร  ธีระดากร   ระดับชั้น ม.4/1    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.82

   อันดับที่ 2      นางสาวอธิชา  ผลวิลัย         ระดับชั้นม.4/1    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.65

   อันดับที่ 3      นางสาวโรศิตา  ทองเงิน      ระดับชั้น ม.4/1    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.64

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แผนการเรียนคณิต –วิทย์EAP

   อันดับที่ 1       นางสาวพิชชาภา   หาญอรุณสมบูรณ์   ระดับชั้น ม.4/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.95

                        นางสาวณพนทาห์ ศิลปสุขพาณิชย์   ระดับชั้น ม4/3  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.95

   อันดับที่ 2นางสาวมณฑิตา  กิติเกียรติโสภณ ระดับชั้น ม.4/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   3.91

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แผนการเรียน อังกฤษ-จีน/ฝรั่งเศสEAP

   อันดับที่ 1       นางสาวเพชรลดา  เอี่ยมเทียน           ระดับชั้น ม.4/4ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.86

   อันดับที่ 2       นางสาวพิมลพา  ชูแสงกิจ                 ระดับชั้น ม.4/4 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.79

   อันดับที่ 3      นางสาวนิพาดา  มหาเหมรัตน์           ระดับชั้น ม.4/4ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.76

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ EP

               อันดับที่ 1 นางสาวธนพรรณ แก้วโบราณ      ระดับชั้น  G 10/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.90

   อันดับที่ 2  นางสาวจณิสตา    โรหิตรัตนะ    ระดับชั้น G 10/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.77

   อันดับที่ 3  นางสาวอภิญญา  จึงธนาศักดิ์      ระดับชั้น G 10/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.75

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน อังกฤษ - จีน EP

   อันดับที่ 1 นางสาวพัทธ์ธีรา ฐานิตย์    ระดับชั้น  G 10/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.98

   อันดับที่ 2 นางสาวณิชาภา  สกุลภัคภิญโญ            ระดับชั้น G 10/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.94

   อันดับที่ 3 นางสาวณัฏฐ์  ตั้งกิจพัชรพล         ระดับชั้น G 10/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.84

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แผนการเรียนคณิต – วิทย์EP

            อันดับที่ 1  นางสาวญาดา    วาจาเกียรติ          ระดับชั้น G 10/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย4.00

                              นางสาวธรัตรา    ตระการศิลป์      ระดับชั้น  G 10/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   4.00

                               นางสาวณัฐสรียา   กิติคุณกำจร    ระดับชั้น G 10/1   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   4.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ EAP

   อันดับที่ 1       นางสาวณิชกานต์  พัฒนมาศ           ระดับชั้น ม.5/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.61

   อันดับที่ 2       นาวสาวจิดาภา  นิรภรพรสกุล          ระดับชั้น ม.5/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย    3.55

                          นางสาวธีรารัตน์  หนังสือ                ระดับชั้น ม.5/1    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.55

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนคณิต – วิทย์EAP

   อันดับที่ 1      นางสาวฉัตรยาธร  สินธุ์ศิริพันธ์   ระดับชั้น ม.5/2  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.96

   อันดับที่ 2       นางสาวณัฐรัตน์  นาสืบ   ระดับชั้น  ม.5/3     ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.92

   อันดับที่ 3       นางสาวเติมใจ   ไทยตรง     ระดับชั้น ม.5/2      ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.91

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียน อังกฤษ-จีน/ฝรั่งเศสEAP

               อังกฤษ – ฝรั่งเศส - จีน

อันดับที่ 1       นางสาวจุฑาทิพย์   เรืองคุณารมย์         ระดับชั้น  ม.5/4   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.80

อันดับที่ 2       นางสาวณิชมน   ลอยสรวงสิน             ระดับชั้น  ม.5/4   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.77

อันดับที่ 3        นางสาวกัลยากร   เกรซ   คลาร์ก         ระดับชั้น  ม.5/4  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.64

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ /จีน/ฝรั่งเศสEP

               คณิต – อังกฤษ

อันดับที่ 1       นางสาวพิสชา  มหิธิธรรมธร                ระดับชั้น G.11/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.96

อันดับที่ 2        นางสาวชนกนันท์  โรจนาวิไลวุฒิ       ระดับชั้น  G.11/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.88

อันดับที่ 3        นางสาวจารุณี  สงวนสิทธิอนันต์        ระดับชั้น G.11/2ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.81

 

 

 

อังกฤษ – จีน

อันดับที่ 1        นางสาวศศิกานต์   รติพัฒนระบิล        ระดับชั้น G.11/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.57

อันดับที่ 2        นางสาวพิมพิศา   ธนประศาสน์           ระดับชั้น G.11/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.45

อันดับที่ 3        นางสาวลลิตา   หลู                              ระดับชั้น G.11/2 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แผนการเรียนคณิต – วิทย์EP

อันดับที่ 1        นางสาวศศิลักษณ์    ปิ่นวัฒนชัย          ระดับชั้น G.11/2  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

อันดับที่ 2        นางสาวเอื้ออังกูร   อัศวภิญโญภาคย์    ระดับชั้น G.11/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.98

                        นางสาวชัญญากัญ   เธียรชุติมา           ระดับชั้น G.11/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.98

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ EAP

      อันดับที่ 1       นางสาวนภาพรรณ   ทวีปถาวรวงศ์ระดับชั้น ม.6/1            ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   4.00

      อันดับที่ 2       นางสาวสิริยากร   หลิน                  ระดับชั้น ม.6/1ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.89

      อันดับที่ 3       นางสาวธวัลรัตน์      พจน์คำขำระดับชั้น ม.6/1   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.91

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนคณิต – วิทย์EAP

      อันดับที่ 1       นางสาวจิรภัทร์      กังพานิชกุล        ระดับชั้น ม.6/3   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.99

      อันดับที่ 2       นางสาวนวลพรรณ   บุญยืน           ระดับชั้น ม.6/2   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.97

      อันดับที่ 3       นางสาวพชิรา    แซ่เตียว                   ระดับชั้น ม.6/2   ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.95

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน อังกฤษ-จีน/ฝรั่งเศสEAP

      อันดับที่ 1      นางสาวสุพิชญาย์   วงศ์พุฒิเดช        ระดับชั้น ม.6/4    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.97

      อันดับที่ 2     นางสาวชาลิสา    วรางกูร                  ระดับชั้น ม.6/4    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.89   อันดับที่ 3      นางสาวพชรพร    อภิภัทรากร         ระดับชั้น ม.6/4    ได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.79

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนคณิต – อังกฤษEP

      อันดับที่ 1      นางสาวลักษิกา      พูลมา   ระดับชั้น  G.12/1 ได้ผลการเรียนเฉลี่ย3.68

      อันดับที่  2     นางสาวณัฐติมา      อึ้งพานิชระดับชั้น  G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.65

      อันดับที่  3     นางสาวประภากร   กลิ่นเทียน   ระดับชั้น  G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.45

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส EP

      อันดับที่ 1     นางสาวสุวพัฒน์    สารสุวรรณ    ระดับชั้น G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.33

      อันดับที่  2    นางสาวณัชชา     ศรีธีระจิตติ       ระดับชั้น  G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย   3.31

      อันดับที่  3    นางสาวอนิสา     บุญมี                 ระดับชั้น  G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  2.75

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนคณิต – วิทย์EP

      อันดับที่ 1    นางสาวอดิศา     พงษ์ทองหล่อระดับชั้น  G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  4.00

      อันดับที่  2  นางสาวจุฬาลักษณ์    พงศ์รัตนพิทักษ์   ระดับชั้น  G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.99

      อันดับที่  3   นางสาวลักษิกา     วารีชื่นสุข      ระดับชั้น  G.12/1  ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  3.98