.................................................................................................................................................................................................

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561เวลา 12.30 น.นักเรียนที่มีรายชื่อรับรางวัลเรียนดี ขึ้นหอประชุม เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติแก่นักเรียน