รายชื่อนักเรียนและห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนระดับประถมตัน

)) ระดับชั้น ป. 1 ห้อง 1 - 5 และG1/1 - 3
)) ระดับชั้น ป. 2 ห้อง 1 - 5 และG2/1 - 3
)) ระดับชั้น ป.. 3 ห้อง 1 - 5 และG3/1 - 3

***นักเรียนคนใดที่ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อที่โทร.02361-3719-20 ต่อ210***

รายชื่อนักเรียนระดับประถมปลาย

)) ระดับชั้น ป. 4 ห้อง 1 - 5 และG4/1 - 2
)) ระดับชั้น ป. 5 ห้อง 1 - 5 และG5/1 - 2
)) ระดับชั้น ป. 6 ห้อง 1 - 5 และG6/1 - 2
***นักเรียนคนใดที่ไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อที่โทร.02361-3719-20 ต่อ210***

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมต้น

)) ระดับชั้น ม. 1 ห้อง 1 - 5 และG7/1 - 2
)) ระดับชั้น ม. 2 ห้อง 1 - 5 และG8/1 - 2
)) ระดับชั้น ม. 3 ห้อง 1 - 4 และG9/1 - 2
***นักเรียนคนใดที่ไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อที่โทร.02361-3719-20 ต่อ210***

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมปลาย

)) ระดับชั้น ม. 4 ห้อง 1 - 4 และG10/1 - 2
)) ระดับชั้น ม. 5 ห้อง 1 - 6และG11/1-2
)) ระดับชั้น ม. 6 ห้อง 1 - 5และG12/1-2
***นักเรียนคนใดที่ไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อที่โทร.02361-3719-20 ต่อ210***

St.joseph bangna school